Privacy beleid

Privacy Statement Mister EinsteinDit is het privacy statement van de Vennootschap onder firma Mister Einstein, hierna: Mister Einstein.
Mister Einstein is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78446260 en is gevestigd
aan Televisiestraat 288 (2525LV) te ‘s-Gravenhage. In dit document wordt uitgelegd hoe Mister Einstein
omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens
betracht Mister Einstein de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruikt maakt van de diensten van Mister Einstein, verstrekt u zelf een aantal
persoonsgegevens aan Mister Einstein, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de
overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens
Mister Einstein verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
1. Contact- en NAW-gegevens;
2. Bedrijfsgegevens;
3. Afwijkend afleveradres;
4. Financiële gegevens;
5. Opleidingsgegevens;
6. Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
7. Bestelhistorie;
8. Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Mister Einstein verwerkt worden, hebben ten doel om:
1. Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de
uitvoering daarvan;
2. Het uitvoeren van haar diensten;
3. Verbeteren van de dienstverlening;
4. Het verrichten van betalingen;
5. Nakomen van wettelijke verplichtingen;
6. Het doen van marketing en communicatie uitingen;
7. Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de app;
8. Verbeteren van de website/applicatie door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de
website;
9. Het versturen van nieuwsbrieven;
10. Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen:
(i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de
betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Mister Einstein worden
persoonsgegevens verwerkt. Mister Einstein verwerkt uitsluitend gegevens die Mister Einstein
noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de
(persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het
verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Mister Einstein bent aangegaan. Ook
kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de app en/of website
https://mistereinstein.nl/ indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De
diensten die Mister Einstein biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig
uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw
expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn
De door Mister Einstein verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en
regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden
de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden
niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Zolang u een account hebt bij Mister Einstein worden uw
persoonsgegevens bewaard.

Verwerking door derden
Mister Einstein deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen
persoonsgegevens verkocht. Op Mister Einstein kan een wettelijke verplichting rusten om
persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden
hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden
zijn:
1. De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
2. De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
3. Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
4. Websitebeheerder, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
5. Door Mister Einstein ingeschakelde docenten, ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres,
de contact- en NAW-gegevens en opleidingsgegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Mister Einstein neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande,
rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context
en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten
en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico
afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Jonger dan 16 jaar?
Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken
van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan
belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u
hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten
tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw
gegevens.

Disclaimer app en/of website
Door het gebruiken van de app en/of website stemt u in met de disclaimer. Mister Einstein behoudt zich
het recht voor te allen tijde de inhoud van haar app en/of website en/of deze disclaimer te wijzigen
zonder haar klanten en/of gebruikers van de app en/of website over deze wijziging te informeren. De
inhoud van de app en/of website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan
desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Mister Einstein aanvaardt op geen enkele
wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de app
en/of website. Het gebruiken van deze app en/of website komt geheel voor eigen rekening en risico van
een gebruiker van de app en/of website. Aan de inhoud van de app en/of website kunnen geen rechten
ontleend worden. Alle teksten op de app en/of website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van
Mister Einstein voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring
Mister Einstein maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om
gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Mister Einstein mag, volgens de wet, cookies
op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken.
Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in
verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in
mogelijkheid.

De cookies die Mister Einstein gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat
er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw
browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website
bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen
worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij
te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is
niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te
stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
Op de website van Mister Einstein worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google
Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk
verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg
dat Mister Einstein informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen
heeft kunt u contact opnemen via contact@mistereinstein.nl.

Gebruik Social Media
Mister Einstein maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige
cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden
wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van
cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van
toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie
geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website
deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee
verzamelen, verwijst Mister Einstein u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw
browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u
toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de
website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle
cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor
moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy
instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier
met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen
alvorens van deze websites gebruik te maken.
Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
1. Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw
persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de
verwerking daarvan.
2. Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
3. Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende
persoonsgegevens te verkrijgen.
4. Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Neem hiervoor contact op met Mister Einstein.
5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft
aan Mister Einstein , in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en
deze gegevens tevens aan Mister Einstein over te dragen zonder gehinderd te worden door de
verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
6. Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband
houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Mister Einstein
staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en
rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing
van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Mister Einstein met uw persoonsgegevens omgaat, of een
van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail
contact@mistereinstein.nl of telefonisch via 070-204 2080. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst
uit te oefenen verzoekt Mister Einstein u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt
hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy.
Mister Einstein zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens
kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie.
U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement
Mister Einstein kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente
versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het
nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.
Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 12 oktober 2020.

> Klik hier voor de Privacy beleid van Mister Einstein.